Logo for SurveyNuts, the best survey maker
מחקר שוק הנדל"ן - ישראל 2018 / חברת ELG

*
האם תשקיע השנה בנדל"ן בכלל ?

*
אם לא תשקיע בנדל"ן במה תבחר להשקיע?

באיזה תחום נדלני תבחר להשקיע?

*
האם אתה מאמין כי מחירי הדיור יעלו או ירדו?

*
האם אתה מאמין כי מחירי המשרדים יעלו?

*
האם תרצה לקבל את תוצאות המחקר?

*
שם

*
נייד

*
אימייל