SN logo

فرم ها، نظرسنجی ها و آزمون های نامحدود ایجاد کنید.

اولین نظرسنجی خود را بسازید
7 روز آزمایشی رایگان
ما قیمت گذاری خود را با یک طرح پولی که همه چیز را شامل می شود ساده نگه می داریم.
پاسخ های نامحدود
سوال های نامحدود
خروجی داده ها به اکسل
صفحه پایانی سفارشی در نظرسنجی ها
نمره دهی کنید و امتحان بسازید
استفاده از منطق شاخه ای
قابلیت اولویت بندی
بدون نام تجاری
$29/ماه
یا $190/سال (USD)
فارسی
arrow