*
Средномесечен доход на член от семейството
1. Анкетата е само за родителите на деца от подготвителните групи

2. Членовете на семейството на децата са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособните братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Когато продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

3. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца

4. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл.10, ал. 1, т. 1-4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

5. В справката не се включват семействата, които са освободени от заплащане на такса по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"(АПCПO).

6. В справката не се включват родители/попечители, които ползват преференциите по чл. 39 от Наредба на СОС за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяне от Столична община.