نمونه های نظرسنجی

Why did Jeff Bezos buy the Washington Post ?
شرکت در نظر سنجی | مشاهده نتایج
Which female Breaking Bad character are you ?
شرکت در نظر سنجی | مشاهده نتایج
Hotel satisfaction questionnaire
شرکت در نظر سنجی | مشاهده نتایج
ارتباط با ما
contact@surveynuts.com
Facebook
Twitter
Other solutions
SnowQuiz