SN logo

สร้างแบบฟอร์ม แบบสำรวจ และแบบทดสอบได้ไม่จำกัด

สร้างแบบสำรวจแรกของคุณ
ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
เรารักษาราคาให้เรียบง่ายด้วยแผนแบบชำระเงินเดียวที่รวมทุกอย่างไว้
ไม่จำกัดคำตอบ
ไม่จำกัดคำถาม
ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel
กำหนดหน้าสิ้นสุดแบบสำรวจ
กำหนดคะแนน และทำแบบทดสอบ
ใช้ตรรกะย่อย
การสนับสนุนลำดับความสำคัญ
ป้ายสีขาว
$7/เดือน
หรือ $70/ปี (USD)
ไทย
arrow