Phần mềm khảo sát tốt nhất, dễ dàng sử dụng!

Công cụ tạo bảng hỏi và lập bản khảo sát dễ sử dụng nhất. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm của chúng tôi để tạo ra các mẫu thu thập dữ liệu hoặc xây dựng các bài kiểm tra phức tạp.

Tạo bài khảo sát mới
star rating
Hơn 100.000 khách hàng tin tưởng dùng SurveyNuts cho việc tạo bảng câu hỏi, biểu mẫu trực tuyến, nghiên cứu và các dự án nghiên cứu:
benefit tesla stanford microsoft expedia esteelauder chicago
Làm thế nào nó hoạt động
Tạo
1. Tạo
Thiết kế khảo sát của bạn với công cụ đơn giản của chúng tôi để tạo bảng câu hỏi với các loại câu hỏi khác nhau
Chia sẻ
2. Chia sẻ
Đăng URL của bài khảo sát lên mạng xã hội, lên trang web của bạn hoặc gửi qua email để thu thập câu trả lời
Phân tích
3. Phân tích
Bảng điều khiển báo cáo theo thời gian thực của chúng tôi sẽ hiển thị toàn bộ kết quả và thống kê với các biểu đồ đơn giản hoặc thông qua việc xuất dữ liệu
Bảng giá
Miễn phí

Không giới hạn phản hồi 💥

Không giới hạn câu hỏi 🌈

Thống kê theo thời gian thực

Xem câu trả lời riêng biệt

THÊM

Không giới hạn phản hồi

Không giới hạn câu hỏi

Thống kê theo thời gian thực

Xem câu trả lời riêng biệt

Xuất Dữ liệu sang Excel

Tùy chỉnh trang kết thúc khảo sát

Gán điểm & tạo câu đố

Thực hiện phân nhánh logic

Ưu tiên hỗ trợ

Nhãn trắng

$39/Month (USD)
Hoặc tiết kiệm hơn với gói năm ($340/Year)

Không ràng buộc - có thể hủy bất cứ lúc nào !