Hàng tháng
Hàng năm
Miễn phí

Tối đa 100 phản hồi cho mỗi khảo sát

Tối đa 10 câu hỏi mỗi bài khảo sát

Thống kê theo thời gian thực


Đăng ký

BASIC

Tối đa 300 phản hồi cho mỗi khảo sát

Tối đa 15 câu hỏi cho mỗi khảo sát

Thống kê theo thời gian thực

Xem câu trả lời riêng biệt

Nhiều chủ đề thiết kế khác nhau

$17/Month (USD)
Hoặc tiết kiệm hơn với gói năm

Đăng ký

Không ràng buộc - có thể hủy bất cứ lúc nào !
PRO

Không giới hạn phản hồi

Không giới hạn câu hỏi

Thống kê theo thời gian thực

Xem câu trả lời riêng biệt

Nhiều chủ đề thiết kế khác nhau

Xuất Dữ liệu sang Excel

Tùy chỉnh trang kết thúc khảo sát

$25/Month (USD)
Hoặc tiết kiệm hơn với gói năm

Đăng ký

Không ràng buộc - có thể hủy bất cứ lúc nào !
THÊM

Không giới hạn phản hồi

Không giới hạn câu hỏi

Thống kê theo thời gian thực

Xem câu trả lời riêng biệt

Nhiều chủ đề thiết kế khác nhau

Xuất Dữ liệu sang Excel

Tùy chỉnh trang kết thúc khảo sát

Gán điểm & tạo câu đố

Thực hiện phân nhánh logic

Ưu tiên hỗ trợ

Nhãn trắng

$39/Month (USD)
Hoặc tiết kiệm hơn với gói năm

Đăng ký

Không ràng buộc - có thể hủy bất cứ lúc nào !