ماهانه
سالانه
رایگان

حداکثر 100 پاسخ در هر نظرسنجی

حداکثر 10 سوال برای هر نظرسنجی

آمار لحظه ای


عضویت

BASIC

حداکثر 300 پاسخ در هر نظرسنجی

حداکثر 15 سوال در هر نظرسنجی

آمار لحظه ای

مشاهده تک تک نتایج

تم های طراحی مختلف

$17/Month (USD)
یا با طرح سالانه صرفه جویی کنید

عضویت

هیچ تعهدی ندارید - هر لحظه بخواهید می توانید لغو کنید!
پیشرفته

پاسخ های نامحدود

سوال های نامحدود

آمار لحظه ای

مشاهده تک تک نتایج

تم های طراحی مختلف

خروجی داده ها به اکسل

صفحه پایانی سفارشی در نظرسنجی ها

$25/Month (USD)
یا با طرح سالانه صرفه جویی کنید

عضویت

هیچ تعهدی ندارید - هر لحظه بخواهید می توانید لغو کنید!
به علاوه

پاسخ های نامحدود

سوال های نامحدود

آمار لحظه ای

مشاهده تک تک نتایج

تم های طراحی مختلف

خروجی داده ها به اکسل

صفحه پایانی سفارشی در نظرسنجی ها

نمره دهی کنید و امتحان بسازید

استفاده از منطق شاخه ای

قابلیت اولویت بندی

بدون نام تجاری

$39/Month (USD)
یا با طرح سالانه صرفه جویی کنید

عضویت

هیچ تعهدی ندارید - هر لحظه بخواهید می توانید لغو کنید!