Monthly
Annual
Miễn phí

Max of 100 responses per survey

Tối đa 5 câu hỏi mỗi bài khảo sát

Thống kê theo thời gian thực


Đăng ký

Basic

Max of 300 responses per survey

Max of 15 questions per survey

Thống kê theo thời gian thực

Xem câu trả lời riêng biệt

Nhiều chủ đề thiết kế khác nhau

$17/Month (USD)
Hoặc tiết kiệm hơn với gói năm

Đăng ký

Không ràng buộc - có thể hủy bất cứ lúc nào !
PRO

Không giới hạn phản hồi

Không giới hạn câu hỏi

Thống kê theo thời gian thực

Xem câu trả lời riêng biệt

Nhiều chủ đề thiết kế khác nhau

Xuất Dữ liệu sang Excel

Tùy chỉnh trang kết thúc khảo sát

$25/Month (USD)
Hoặc tiết kiệm hơn với gói năm

Đăng ký

Không ràng buộc - có thể hủy bất cứ lúc nào !
PLUS

Không giới hạn phản hồi

Không giới hạn câu hỏi

Thống kê theo thời gian thực

Xem câu trả lời riêng biệt

Nhiều chủ đề thiết kế khác nhau

Xuất Dữ liệu sang Excel

Tùy chỉnh trang kết thúc khảo sát

Gán điểm & tạo câu đố

Thực hiện phân nhánh logic

Ưu tiên hỗ trợ

Nhãn trắng

$39/Month (USD)
Hoặc tiết kiệm hơn với gói năm

Đăng ký

Không ràng buộc - có thể hủy bất cứ lúc nào !